Proposta didàctica

Introducció

La proposta educativa que s’impulsa des dels Ateneus Cooperatius amb aquesta plataforma es tracta d’una experiència gamificada per a alumnat de primer cicle d’Educació Secundària Obligatròria. Aquesta està basada en els fonaments dels Break Out Edu, popularment coneguts com Escape Rooms educatius, però amb la singularitat d’utilitzar-se mitjançant les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement. 

Què és un break out edu?

Un breakout és un joc immersiu derivat dels populars Escape Rooms de 60 minuts que estan reproduint com a espais d’oci en grans ciutats i que també s’han introduït a la formació empresarial. En un breakout, no cal sortir de l’aula en la qual els alumnes es troben, doncs segurament generaria molts inconvenients. En l’entorn educatiu, l’objectiu consisteix en assolir un repte o diferents reptes contextualitzats de manera cooperativa.

Quina és la finalitat educativa?

L’objectiu general que es pretén assolir amb aquesta proposta és iniciar-se al model d’economia social i solidària mitjançant el treball d’aula cooperatiu i les tecnologies digitals. S’espera que al finalitzar l’experiència l’alumnat sigui capaç de…

 • Reconèixer l’enfoc de l’economia social i solidària (ESS) com un model que té en compte a les persones, el medi ambient i el desenvolupament sostenible.
 • Entendre que l’ESS impulsa els principis universals d’equitat, justícia, fraternitat econòmica, solidaritat social i democràcia directa.
 • Construir coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals entorn a un món més just i defenent els valors de justícia social, solidaritat, llibertat i responsabilitat.

En quins escenaris educatius es pot plantejar?

Gràcies al potencial d’internet i atenent a les demandes educatives de post confinament en la qual vivim, aquesta dinàmica ha estat desenvolupada a fi de donar resposta a les diferents situacions d’aula que puguin sorgir arran la Covid-19 seguint un model 1X1, és a dir, un dispositiu per alumne. En aquest sentit, aquesta experiència gamificada pot ser utilitzada en els següents escenaris d’ensenyament i aprenentatge i tindrà una durada d’una hora aproximada en els tres contextos d’execució:

 • E-learning o confinament total: En cas que la totalitat de l’alumnat estigui confinat o en quarantena, es proposa el fet d’organitzar el grup-classe per parelles o grups de 3 alumnes a fi que des de casa puguin treballar autònomament i assolir els reptes que es proposin amb l’ús d’un programari de videotrucada.
 • Confinament parcial: Si es donés la situació que l’alumnat ha d’assistir a l’escola en alternança, es podria establir un vincle entre els alumnes que assisteixin a l’aula i els que segueixen les pràctiques educatives presencialment. En aquest cas, es planteja que l’alumne que estigui a l’aula es pugui connectar amb el que està a casa amb l’ús de les TAC.
 • Sense confinament: Si es desenvolupa el curs amb normalitat, es pot plantejar el Break Out Edu a fi d’utilitzar-lo presencialment a l’aula o com a experiència per fer fora d’horari lectiu.

Quines competències i continguts curriculars es treballen?

Seguint el currículum català, l’àmbit nuclear de coneixement és el propi de l’àmbit social i tenint en compte les àrees d’Emprenedoria i Economia. La dimensió i competències nuclears a treballar són:

Dimensió ciutadana

 • Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític
 • Competència 12. Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica

A més a més, donada la interdisciplinarietat de les competències curriculars actuals, de també es tracten aquests àmbits, dimensions i competències manera transversal.

Àmbit de cultura i valors: Dimensió personal i sociocultural

 • Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes.
 • Competència 9. Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva .
 • Competència 10. Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i democràtiques

Àmbit digital: Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració

 • Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu

A més a més, donada la interdisciplinarietat de les competències curriculars actuals, de també es tracten aquests àmbits, dimensions i competències manera transversal.

 • Estratègies comunicatives en situacions d’interacció oral.
 • Desenvolupament humà sostenible.
 • Drets humans.
 • Situacions de desigualtat, injustícia i discriminació.
 • Focus de conflicte en el món actual.
 • Identitats personals i col·lectives. Pertinença i cohesió social.

Com són els reptes d'aprenentatge?

Un cop introdueixin les seves dades per parelles o per grups cooperatius, l’alumnat anirà accedint a un conjunt de pantalles amb diferents reptes contextualitzats. L’eix conductor tracta sobre que el municipi on viu l’alumne pateix una crisi social, econòmica, sanitària i de recursos de tota mena per una mala gestió en tots aquests àmbits. D’aquesta manera, el seu poble l’envia a un altre proper a fi d’aconseguir aliments.

Repte 1

Arribaran al poble i es trobaran un home que els conduirà a un espai on els habitants del municipi prenen decisions de manera democràtica.

Amb aquest repte, l’alumnat s’introduirà al món de les presses de decisions cooperatives i entre iguals treballant els conceptes de ple, vot, assemblea, acta i veu.

Tot seguit, rebran una paraula encriptada que hauran de desxifrar amb l’ús d’una criptografia. Un cop la tinguin, l’hauran de compartir amb la resta de companys i companyes amb qui juguen al Break Out Edu i així passar al següent repte amb l’ajut d’un vídeo interactiu.

Abans de rederigir-se a la següent pàgina, rebran un mot que s’hauran d’anotar a fi d’assolir el repte final.